Visioner, ändamål och metoder

MeSheWe's vision

– Ett jämställt, inkluderande samhälle där varje enskild flicka har resurser och möjligheter att ta sig fram och utvecklas till en självständig och självförsörjande individ.

– Att bryta den negativa spiralen där flickors osynliggörande inte bara är en tragedi för den enskilda flickan, utan också får effekter på fattiga länders möjligheter att skapa hållbar utveckling.

– Att flickor, över religionsgränser och etnicitet, får möjlighet att bli aktiva förändringsaktörer i sina civilsamhällen.

– Att utöka tonårsflickors och unga kvinnors plats (civic space) – så att de får ”en plats att ta plats på” både i sin närmiljö och i sitt liv generellt.

Vårt ändamål

Att öka flickors utrymme i det offentliga rummet är centralt för ökad jämställdheten. Vi vill stärka flickor både på det personliga planet och som grupp, så att de själva kan driva förändring i sin närmiljö. Detta sker med kreativa och moderna metoder, alltså på sätt som intresserar flickor och unga kvinnor i en föränderlig värld, och erbjuder dem en glimt av en värld bortom traditionella kvinnoroller.

Vi vill bidra till att flickor och unga kvinnor får den kunskap och de verktyg dem behöver för att kunna bli framtidens förändringsaktörer och ledare. Flickor och unga kvinnor ska, både enskilt och i grupp, kunna driva förändringsprocesser i civilsamhället som bidrar till ökad jämställdhet och i förlängningen jämlikhet. Vi vill se flickor som är med och bygger ett samhälle där de kan känna sig säkra, ha självförtroende och makt att själv bestämma över sin framtid.

Skydd av barn (childprotection) inklusive förebyggande av könsbaserat våld  genomsyrar vår organisation. Särskild hänsyn ska tas till möjligheter att informera unga kvinnor om deras sexuella och reproduktiva rättigheter. Att informera om och driva en rättighetsagenda för flickor och unga kvinnor är och kommer alltid att vara en viktig del av vårt arbete. Vår verksamhet rör oftast utbildning, sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) och allas mänskliga rättigheter.

En egen plats att ta plats på, kan vara både inom en större organisation, som grupp samlad kring en speciell fråga, genom specialinsatser inriktade på att lyfta fram unga kvinnor eller genom påverkansarbete och lobbying för frågor som berör unga kvinnor. Denna plats kan också vara i familjen, i skolan och i vängruppen.

Vi ser flickor som framtida ledare och vill genom projekt kring exempelvis sociala medier, foto, poddar, skrivande, låta dem driva sina frågor samtidigt som de stärks i en ledarroll.

Vår verksamhet lägger stor vikt vid att bygga broar mellan etniska och religiösa grupper – interfaith – för fredsbygge och systerskap, kvinnor, fred och säkerhet (WPS). Både väpnade konflikter och diskriminering bottnar ofta i rädsla, okunskap och särskiljning av etniska och religiösa grupperingar.

Vi strävar efter att växa organiskt och ser hellre kvalitativt intressanta insatser, än stora oklara stöd. Vår samlade erfarenhet är att förändring kommer från personer som med stort engagemang vågar följa den idé som de tror på och som kan ge varaktiga resultat.

Våra metoder

Vi ser mediaträning i alla former som en viktig väg för att ge röst åt tonåriga flickor och driva social förändring, men också som en plats flickor måste förstå och kunna skydda sig emot. För många är sociala medier den enda informationskällan. Att kunna tolka och styra media är av största vikt för unga flickor idag, varför detta ingår i vårt arbete där det är möjligt och relevant. Vi ser media som både ett mål och ett medel.

Vi arbetar med små ”girl circles” eller ”moduler” där flickor får prova på och tränas i att ta ledarskapsroller, uttrycka sig och ta plats. Dessa modulerna ska utvecklas beroende på sammanhanget.

Flickorna ska själva vara delaktiga i att driva projekten och sammanhanget anger metoden. Vi är övertygade om att varaktig förändring sker när människor agerar tillsammans för att uppnå resultat.

Vi stöttar flickor i att driva sina frågor mot (lokala) makthavare. Detta kan vara att mobilisera mot könsbaserat våld (GVB), rätten att bestämma över sin sexualitet och sin hälsa eller att lyfta fram kvinnliga politiker.

Vi stöttar organisationer som jobbar med tonårsflickor på nyskapande och intressanta sätt. Sådana exempel är våra samarbetspartner Girl Determined i Myanmar (ForumCiv projekt) och Pendo Amani Youth Organization i Kenya (Zinduka Girls Program).

Vi hittar projekt som vill drivas av och för flickor från en viss etnisk grupp. En sådant exempel är vår partner i Rakhine (YAER) och vårt gemensamma projekt där som är för rohingyas av rohingyas. Det kan också vara projekt där unga kvinnor redan själva satt igång något som är väl värt att stödja, som exempelvis Thuma Collective.

Vi identifierar ”fickor” och plattformar inom befintliga organisationer där vi kan skapa en plats för tonåriga flickor och ge dem makt att påverka och ta plats. Vi kan till exempel finansiera ett projekt inom en NGO där flickor själva driver kampanjer för att få skolor att skapa säkra skolvägar för flickor.