Agenda 2030 - FN:s globala mål

Flickor exkluderas

De projekt och de organisationer som MeSheWe samarbetar med, arbetar alla med främjande av de Globala Målen (SDG), Agenda 2030. Mycket tyder på att flickors liv idag är bättre i många avseenden än de föregående generationernas. Flickor är nu mer benägna att överleva barndomen, går mer sannolikt i skolan och får utbildning, är i mindre utsträckning undernärda och gifter sig allt mer sällan redan som barn.


Den grundläggande principen i de FN:s globala mål om att ingen ska lämnas utanför –Leave no one behind-  innebär att alla, överallt, ska kunna ta del av utvecklingens framsteg. För att lyckas med detta krävs särskilda satsningar för grupper som idag exkluderas.

 

Flickor exkluderas i hög grad i många länder. Flickor lider fortfarande betydande brister och ojämlikheter, varav många är resultatet av den ständiga könsdiskriminering som flickor och kvinnor möter överallt. Våld mot flickor och kvinnor i familjen är mycket vanligt och sexuellt våld som krigsföring förekommer tyvärr allt för ofta. Många flickor är extra missgynnade och kämpar med nackdelar som ytterligare försvårar deras liv och framtidsutsikter, såsom etnicitet, religion, funktionshinder, platsen de bor på eller migrationsstatus. Att uppnå SDG kommer inte att vara möjligt utan att nå alla flickor, också de mest missgynnade. 

Att avskaffa alla former av diskriminering av flickor och kvinnor kommer inte att uppnås om en av fyra flickor fortfarande gifter sig i barndomen och många länder fortsätter utövandet av olika typer av könsstympning av flickors könsorgan (FGM).

Kommer bara att uppnås om tonåriga flickor, som för närvarande står för nästan två av tre nya HIV-infektioner i deras åldersgrupp, nås med förebyggande information och behandlingsalternativ.

Kommer bara att uppnås om vi kan sätta stopp för att flickor i många länder förblir missgynnade när det gäller utbildningsåtkomst, genomförande och lärandemål.

Kan bara uppnås om vi arbetar mot den rådande könsdiskrimineringen och de normer som i många delar av världen förpassar flickor till en lägre status både i samhället och i deras egna familjer. Könsdiskriminering och föreställningar om flickors lägre värde gör dem sårbara för exploatering och våld,  inklusive människohandel och sexuella övergrepp.

Läs mer om FN:s globala mål här (United Nations Development Programme (UNDP))