Agenda 2030 - FN:s globala mål

Flickor exkluderas

De projekt och de organisationer som MeSheWe samarbetar med, arbetar alla med främjande av de Globala Målen (SDG), Agenda 2030. Mycket tyder på att flickors liv idag är bättre i många avseenden än de föregående generationernas. Flickor är nu mer benägna att överleva barndomen och går mer sannolikt i skolan och får utbildning. De är i mindre utsträckning undernärda och gifter sig allt mer sällan redan som barn.

Den grundläggande principen i de FN:s globala mål om att ingen ska lämnas utanför – Leave no one behind-  innebär att alla, överallt, ska kunna ta del av utvecklingens framsteg. För att lyckas med det krävs särskilda satsningar för grupper som idag exkluderas.

Flickor exkluderas i hög grad i många länder. Flickor lider fortfarande betydande brister och ojämlikheter, varav många är resultatet av den ständiga könsdiskriminering som flickor och kvinnor möter överallt. Våld mot flickor och kvinnor i familjen är mycket vanligt och sexuellt våld som krigsföring förekommer tyvärr allt för ofta. Många flickor är extra missgynnade. De kämpar med nackdelar som ytterligare försvårar deras liv och framtidsutsikter, såsom etnicitet, religion, funktionshinder, platsen de bor på eller migrationsstatus. Att uppnå SDG kommer inte att vara möjligt utan att nå alla flickor, också de mest missgynnade.  

Vi kommer inte kunna avskaffa alla former av diskriminering av flickor och kvinnor så länge en av fyra flickor gifter sig i barndomen. Mål 5 kan inte heller nås när många länder fortsätter utövandet av olika typer av könsstympning av flickors könsorgan (FGM).

Tonåriga flickor står för närvarande för nästan två av tre HIV-infektioner i deras åldersgrupp. Mål 3 kan bara uppnås om vi når tonåriga flickor med förebyggande information och behandlingsalternativ.

Kan bara uppnås om vi stoppar missgynnandet av flickor när det gäller utbildningsåtkomst, genomförande och lärandemål. Denna diskriminering förekommer fortfarande i många länder. 

Kan bara uppnås om vi arbetar mot den rådande könsdiskrimineringen. Skadliga normer förpassar i många delar av världen flickor till en lägre status både i samhället och i deras egna familjer. Könsdiskriminering och föreställningar om flickors lägre värde gör dem sårbara. De blir lättare utsatta för exploatering och våld,  inklusive människohandel och sexuella övergrepp.

Läs mer om FN:s globala mål här (United Nations Development Programme (UNDP))